مقایسه افسردگی در بین جوانان 18ساله ورزشكارو غیر ورزشكار شهر كرج 79 صفحه + doc

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشكار و غیر ورزشكار 18 ساله شهر كرج است كه فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینكه بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار از لحاظ افسردگی دارای تفاوت هستند كه جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار كرج كه در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل: 85 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول : كلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سوال مسئله 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 5

اهداف تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 6

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم 7

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 8

اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی 9

تعریف افسردگی 11

شكل گیری افسردگی در جریان تحول 13

افسردگی های دوره اول كودكی 13

نكات كلی 13

افسردگی نوزاد به منزله یك واقعیت شایع بالینی 14

افسردگی اتكایی 14

تصریحای جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس 16

افسردگیهای زود رس دیگر 17

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم كودكی 21

نشانه هایی كه مستقیما به افسردگی وابسته اند 22

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار 22

نشانه های دفاعی علیه افسردگی 24

رفتارهای معادل افسردگی 25

افسردگیهای نوجوانی 25

واكنش اضطرابی افسرده وار 26

افسردگی مبتنی بر احساس كهتری 26

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی 27

افسردگی مالیخولیایی 28

معادلهای افسرده وار 28

فراوانی افسردگی در خلال تحول 30

طبقه بندی اختلالهای خلقی 32

گستره اول : افسردگیهای یك قطبی 33

گستره افسردگی مهاد 34

ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یك قطبی) 35

فصل سوم : روش تحقیق 40

جامعه مورد مطالعه 41

حجم نمونه 41

روش نمونه گیری 41

ابزار اندازه گیری 41

روش تحقیق 42

روش آماری مربوط به فرضیه 42

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش 43

مقدمه فصل چهارم 44

تجزیه و تحلیل داده ها 46

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 48

بحث و نتیجه گیری 49

پیشنهادات 51

محدودیت های تحقیق 52

ضمائم پرسشنامه افسردگی بك 53

منابع و ماخذ 60

چكیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشكار و غیر ورزشكار 18 ساله شهر كرج است كه فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینكه بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار از لحاظ افسردگی دارای تفاوت هستند كه جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار كرج كه در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیده كه انتخاب نمونه بصورت تصادفی بوده است كه جهت آزمون از آزمون افسردگی یك دارای 21 سئوال 4 گزینه ای است بر روی آزمودنیها اجرا گردیده است . جهت آزمون فرضیه ها از ارزش آماری t و متغییر مستقل استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می دهد كه بین جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار ا لحاظ افسردگی تفاوت وجود دارد و سطح ذهنی دارای آن برابر 5 % است.

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه

در زندگی همه ی ما روز هایی وجود دارند كه همه چیز را سیاه می بینم و هیچ چیز شادی ما را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقعیت نداریم .بد خلق و غمگین هستیم و احساس تنهایی ، خلأ نا امیدی و گنهكاری بر ما چیره می شود و اضطراب ما را فرا می گیرد همه ما با چنین حالتها و احساسهایی كه اغلب پس از شكست ها یا فقدا نها و یا حتی بدون دلیل آشكار به وجود می آیند ،كم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفعقیت بیش وكم ، مقابله می كنیم . اما انچه موجب می شود تا چنین احساسهایی به صورت اختلال های روانی درآیند نوع و تعداد نشانه های،شدت و طول مدت و هم چنین حدی است كه به جریان بهنجار زندگی روزمره آسیب می رسانند در قلمره زندگی بهنجار و در زمینه تجربه آسیب شناختی ، این احساس ها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند .از زمانی كه بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه كرد فرضیه های متعددی درباره ی مبنای افسردگی مطرح شده اند و كوشش های فراوانی برای درمانگری آن انجام داده اند معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی ،اصطلاح مالیخولیا ست كه امروزه نوع خاصی از افسردگی را مشخص می كند .بدرغم پایدار ماندن مفهوم مالیخولیا در خلال قرون ،همواه معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است كه با معنای كنونی مالیخولیا كه عبارت است از ختلال عمیق خلقی و بر اساس غمگینی مرضی مشخص می شود متفاوت بوده است در قرن 19 مؤلفان دو گروه هذیانهایی كه «تك جنونی »نامیده میشوند «هذیانهای جزی غمگینی » «با مالیخولیایی هذیانی»را متمایز كردند و در وهله بعد مفاهیم جنون ادواری (فالزه) وجنون دو شكلی ( با یارژه)به منظور متمایز كردن افسردگی های راجعه كه در تناوب با حالات شادی نا آرام بودند ،ظاهر شدند و سپس بیماری اخیر توسط كرپلین «روان گستسگی– آشفتگی افسردگی »نامیده شد ، اما حالت افسردگی این روان گستسگی ،انواع دیگر افسردگیها را پوشش نمیدهد و فقط می توان آنرا به عنوان یك زیر گروه افسردگیها در نظر گرفت ، بنا بر این باید گفت كه اصطلاح افسردگی از چنین چارچوبی فراتر می رود وهله غمگینی و كاهش تنود روانی كه رفتار و زندگی فرد را زیر تأثیر می گیرد متمایز كند .

بیان مسئله

گرچه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی ترید افسردگی شامل حالت غمگینی است كه بر زندگی روزمره فعالیت و ارزشیابی خود ، قضاوت و كنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد .

غمگینی میتواند واكنشی نسبت به یك دیدار رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود كه از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد ، جنبه افراطی پیدا كند و به خصوص وقتی بدون علت ظاهری آشكار شود ، بنا بر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه در چارچوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل آمادگی و آسیب پذیری فردی را القا می كند این عوامل میتواند ژنیتكی روان شناختی –وزیست شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با هم در تنیدگی آنها مواجه هستیم افسردگی در اقشار مختلف كودك ونوجوانان و ورزشكار و غیر ورزشكار می تواند وجود داشته باشد كه بر حسب ویژگی های هر فرد این افسردگی می تواند كم یا زیاد باشد كه مسأله مورد تحقیق در این پژوهش مقایسه افسردگی در بین افرادی كه ورزش می كنند با افرادی كه ورزش نمی كنند است .

سؤال مسئله

آیا افسردگی در بین جوانان غیر ورزشكار بیشتر از جوانان ورزشكار است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصطلاح افسردگی در بزرگسالان و كودكان دارای معنای مشابهی نیست و همین مورد در بین قشرهای مختلف مانند جوانانی كه ورزش می كنند و به نوعی ورزشكار هستندو جوانانی كه ورزش نمی كنند و به نوعی ورزشكار نیستند تحول مفهوم افسردگی دربین افراد ورزشكار به وضوح دیده می شود و این كه حتی پس از بازشناشی و پذیرش واقعیت بالینی این مفهوم نظریه هایی بیان شده كه شخص می كند استفاده بهینه از وقت و به كار بردن اوقات فراغت به نحوه احسن و حتی تمایل به ورزش كاهی باعث از بین رفتن ناراحتی های روانی بخصوص افسردگی می شود و تمایل افراد به ورزش می تواند راهی به سوی سلامت روانی فرد باشد . كه امید است با تحقیقات انجام شده در این رابطه میزان افسردگی را در جوانان خود كاهش دهیم و تمایل آنها را به ورزش و ورزش كردن بیشتر كنیم تا به این وسیله بتوانیم میزان افسردگی را در این گروه سنی حساس كاهش دهیم.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر برسی مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار شهر كرج است . و این كه تمایل به ورزش و ورزشكار بودن افسردگی را در جوانان كاهش می دهد یا نه هیچ تفاوتی از لحاظ افسردگی در بین ورزشكاران و غیر ورزشكاران وجود ندارد؟

فرضیه های تحقیق

افسردگی در بین جوانان غیر ورزشكار بیشتر از جوانان ورزشكار است.

متغییرهای تحقیق

افسردگی = متغییرهای وابسته

جوانان ورزشكار و جوانان غیر ورزشكار = متغییر مستقل در دو گروه

تعاریف عملیاتی واژ ها و مفاهیم

افسردگی :عبارتند از گوشه گیری و انزوا – احساس حقارت – كم شدن اشتها – گریه كردن كه اینها یك حالت روانی در فرد است كه به مرور زمان یا یك دفعه به سراغ آدمی می آید و تمام این حالت در انسان باعث تمایل به خود كشی در مرحله آخر می شود و بالاخره عبارتند ازغره ای است كه آزمودنی از آزمون افسردگی بك بدست آورده است.

جوانان ورزشكار: عبارتند از جوانانی كه به ورزش اشتغال دارند و برای گذراندن اوقات فراغت خود در رشته های ورزشی مشغول ورزش هستند.

جوانان غیر ورزشكار به جوانانی گفته می شود كه اصلا” به ورزش علاقه ندارند و در ساعت بیكاری خود هم حتی ورزش نمی كنند.

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی :

در زندگی همه ی ما روز هایی وجود دارند كه همه چیز را سیاه می بینم و هیچ چیز شادی ما را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقعیت نداریم .بد خلق و غمگین هستیم و احساس تنهایی ، خلأ نا امیدی و گنهكاری بر ما چیره می شود و اضطراب ما را فرا می گیرد همه ما با چنین حالتها و احساسهایی كه اغلب پس از شكست ها یا فقدا نها و یا حتی بدون دلیل آشكار به وجود می آیند ،كم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفعقیت بیش وكم ، مقابله می كنیم . اما انچه موجب می شود تا چنین احساسهایی به صورت اختلال های روانی درآیند نوع و تعداد نشانه های،شدت و طول مدت و هم چنین حدی است كه به جریان بهنجار زندگی روزمره آسیب می رسانند در قلمره زندگی بهنجار و در زمینه تجربه آسیب شناختی ، این احساس ها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند .از زمانی كه بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه كرد فرضیه های متعددی درباره ی مبنای افسردگی مطرح شده اند و كوشش های فراوانی برای درمانگری آن انجام داده اند معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی ،اصطلاح مالیخولیا ست كه امروزه نوع خاصی از افسردگی را مشخص می كند .بدرغم پایدار ماندن مفهوم مالیخولیا در خلال قرون ،همواه معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است كه با معنای كنونی مالیخولیا كه عبارت است از ختلال عمیق خلقی و بر اساس غمگینی مرضی مشخص می شود متفاوت بوده است در قرن 19 مؤلفان دو گروه هذیانهایی كه «تك جنونی »نامیده میشوند «هذیانهای جزی غمگینی » «با مالیخولیایی هذیانی»را متمایز كردند و در وهله بعد مفاهیم جنون ادواری (فالزه) وجنون دو شكلی ( با یارژه)به منظور متمایز كردن افسردگی های راجعه كه در تناوب با حالات شادی نا آرام بودند ،ظاهر شدند و سپس بیماری اخیر توسط كرپلین «روان گستسگی– آشفتگی افسردگی »نامیده شد ، اما حالت افسردگی این روان گستسگی ،انواع دیگر افسردگیها را پوشش نمیدهد و فقط می توان آنرا به عنوان یك زیر گروه افسردگیها در نظر گرفت ، بنا بر این باید گفت كه اصطلاح افسردگی از چنین چارچوبی فراتر می رود وهله غمگینی و كاهش تنود روانی كه رفتار و زندگی فرد را زیر تأثیر می گیرد متمایز كند .

گرچه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی ترید افسردگی شامل حالت غمگینی است كه بر زندگی روزمره فعالیت و ارزشیابی خود ، قضاوت و كنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد .

غمگینی میتواند واكنشی نسبت به یك دیدار رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود كه از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد ، جنبه افراطی پیدا كند و به خصوص وقتی بدون علت ظاهری آشكار شود ، بنا بر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه در چارچوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل آمادگی و آسیب پذیری فردی را القا می كند این عوامل میتواند ژنیتكی روان شناختی –وزیست شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با هم در تنیدگی آنها مواجه هستیم .

اصطلاح افسردگی در بزرگسالان و كودكان دارای معنای مشابهی نیست . افسردگی كودكانه نیز محتوای مشابهی ندارد و بر حسب سنین مختلف ، نشان دهنده تجربه های متفاوتی است: در حالی كه پاره ای از مؤلفان افسردگی را به منزله وهله بهنجاری از تحول دانسته اند ، پاره ای دیگر، آن را به عنوان پدیده مرضی تلقی كردن وگروهی نیز اعتقاد به واقعیت بالینی آن نداشته اند.نكته كه بر اساس بررسی فرایند تحول مفهوم افسردگی در كودك آشكار می شود اینست كه حتی پیش از باز شناسی و پذیرش واقعیت بالینی این مفهوم، نظریه های متعددی درباره آن ارائه شده اند و در نتیجه با كمیابی وافر جدول بالینی، حداقل به شكلی كه برای بزرگسالان تداركمی شود ، كه فراوانی چشم گیر مرجعهای نظری در این قلمرو مواجه هستیم.

بدین ترتیب، به رغم آنكه در حال حاضر ، مفهوم افسردگی در كودك پذیرفته شده است اما معنا و نشانه شناسی آن از دیدگاه مؤلفان مختلف بسیار متفاوت است و حتی در مورد مسأله ساده ای مانند درجه فراوانی افسردگی ، اختلاف نظریه های گسترده ای وجود دارند .

در خلال این فصل كوشش خواهیم كرد تا با در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف دلایل عدم تجانس چارچوب بالینی را ارائه دهیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقایسه افسردگی در بین جوانان 18ساله ورزشكارو غیر ورزشكار شهر كرج ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقایسه افسردگی در بین جوانان 18ساله ورزشكارو غیر ورزشكار شهر كرج – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
افسردگی در بین جوانان ورزشكارو غیر ورزشكار;افسردگی اتكایی;اختلالهای افسردگی و آشفتگی;افسردگی نوزاد به منزله یك واقعیت شایع بالینی;تصریحای جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس;نشانه های دفاعی علیه افسردگی;افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *