مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستانهای شهر مشهد 100 صفحه + doc

در این فصل به توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها می پردازیم از آن جایی كه هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود می‌باشد و رسیدن به آن اهداف می‌تواند موضوع پژوهش را توجیه نماید لذا انجام پژوهش، تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافته‌های محققان و پژوهشگران را به سوی شناخت بهتر هدایت و زمینه را برای پژوهش‌های بعدی آماده می‌سازد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 724 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستانهای شهر مشهد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- طرح تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………… 4

ضرورت و اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 5

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 7

هدف اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 7

اهداف فرعی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیه­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 8

محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 9

تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………………………………………… 10

تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

فعالیت بدنی …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

مفهوم سلامت روان ………………………………………………………………………………………………………………. 18

فعالیت بدنی و سلامت روان …………………………………………………………………………………………………. 19

مفهوم سلامت روان در نظریه­های روانكاوی ………………………………………………………………………………23

نظریه آدلر …………………………………………………………………………………………………………………………….24

نظریه اریكسون ……………………………………………………………………………………………………………………… 24

نظریه كورت لوین…………………………………………………………………………………………………………………… 25

نظریه كارل راجرز …………………………………………………………………………………………………………….. .. 25

سلامت از دیدگاه زیستی، روانی و اجتماعی ………………………………………………………………………………25

مفهوم سالمندی …………………………………………………………………………………………………………………….. 27

فعالیت بدنی و سلامت روان سالمندان ……………………………………………………………………………………… 29

تحقیقات انجام گرفته در داخل كشور ……………………………………………………………………………………….. 32

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور …………………………………………………………………………………… 36

فصل سوم- روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 41

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………. 42

نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 45

روایی و اعتبار ابزار ………………………………………………………………………………………………………………… 47

متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 49

روش­های آماری …………………………………………………………………………………………………………………… 50

ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………. 50

آزمون فرض نرمال بودن متغیرها …………………………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

وضعیت تأهل ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57

شغل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

میزان فعالیت در هفته ……………………………………………………………………………………………………………… 59

بیماری قلبی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

فشار خون بالا ………………………………………………………………………………………………………………………..61

بیماری آرتروز ……………………………………………………………………………………………………………………….62

بیماری دیابت ………………………………………………………………………………………………………………………..63

توصیف سلامت روانی آزمودنی­ها به تفكیك فعالیت …………………………………………………………………..64

توصیف بعد جسمانی سلامت روان آزمودنی­ها …………………………………………………………………………..65

توصیف بعد اضطراب و اختلال خواب سلامت روان آزمودنی­ها …………………………………………………..66

توصیف بعد كاركردهای اجتماعی سلامت روان آزمودنی­ها ………………………………………………………….67

توصیف بعد افسردگی سلامت روان آزمودنی­ها ………………………………………………………………………….68

توصیف سلامت روانی آزمودنی­ها به تفكیك وضعیت تأهل …………………………………………………………69

بخش دوم : آزمون فرضیه ………………………………………………………………………………………………………..70

آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………..71

آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………..72

آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………….73

آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………… 74

آزمون فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………………………75

آزمون فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………76

فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

خلاصه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 79

یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 80

بحث و نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 82

نتیجه­گیری كلی ……………………………………………………………………………………………………………………..85

پیشنهادهای مبتنی بر یافته­های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 86

پیشنهادات برای پژوهش های آینده ………………………………………………………………………………………….. 86

منابع و پیوست­ها …………………………………………………………………………………………………………………..87

مقدمه

در این فصل به توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها می پردازیم . از آن جایی كه هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود می‌باشد و رسیدن به آن اهداف می‌تواند موضوع پژوهش را توجیه نماید لذا انجام پژوهش، تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافته‌های محققان و پژوهشگران را به سوی شناخت بهتر هدایت و زمینه را برای پژوهش‌های بعدی آماده می‌سازد.

برای انجام این منظور این فصل در 2 بخش به موضوعات پژوهش پرداخته است در بخش اول توصیف داده‌های آماری شامل بررسی مشخصات فردی پاسخ دهندگان و پاسخ به سوالات در زمینه های مختلف توجه شده است.

در بخش دوم تحلیل آماری داده‌ها، تدوین فرضیه‌های پژوهش و آزمون فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول: توصیف آماری داده ها

سن

جدول (1-4) توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب سن

فعالیت

فعال

غیر فعال

مجموع

سن

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

64-60 سال

53

2/44

29

2/28

82

8/36

69-65 سال

18

15

15

6/14

33

8/14

74-70 سال

26

7/21

26

2/25

52

3/23

79-75 سال

17

2/14

19

4/18

36

1/16

80 سال به بالا

6

5

14

6/13

20

9

همان طور که از جدول بالا ملاحظه می گردد از تعداد 223 نفر پاسخ دهنده به این سوال:

در گروه فعال ، 2/44 درصد بین 60 تا 64 سال و 15 درصد بین 65 تا 69 سال و 7/21 درصد بین 70 تا 74 سال و 2/14 درصد بین 75 تا 79 سال و 5 درصد بالای 80 سال سن داشته اند.

در گروه غیر فعال ، 2/28 درصد بین 60 تا 64 سال و 6/14 درصد بین 65 تا 69 سال و2/25 درصد بین 70 تا 74 سال و 4/18 درصد بین 75 تا 79 سال و 6/13 درصد بالای 80 سال سن داشته اند.

در مجموع افراد ، 8/36 درصد بین 60 تا 64 سال و 8/14 درصد بین 65 تا 69 سال و 3/23 درصد بین 70 تا 74 سال و 1/16 درصد بین 75 تا 79 سال و 9 درصد بالای 80 سال سن داشته اند

نمودار (-4) درصد افراد فعال و غیر فعال به تفکیک سن

وضعیت تأهل

جدول(2-4) توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تاهل

فعالیت

فعال

غیر فعال

مجموع

تاهل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مجرد

21

6/17

31

1/30

52

4/23

متاهل

98

4/82

72

9/69

170

6/76

همان طور که از جدول بالا ملاحظه می گردد از تعداد 222 نفر پاسخ دهنده به این سوال:

در گروه فعال ، 6/17 درصد مجرد و 4/82 درصد متاهل بوده اند.

در گروه غیر فعال ، 1/30 درصد مجرد و 9/69 درصد متاهل بوده اند.

در مجموع افراد ، 4/23 درصد مجرد و 6/76 درصد متاهل بوده اند.

نمودار (2-4) درصد افراد فعال و غیر فعال به تفکیک وضعیت تأهل

شغل

جدول (3-4) توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب شغل

فعالیت

فعال

غیر فعال

مجموع

شغل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

شاغل

12

2/10

1

1

13

9/5

بازنشسته خانه دار

49

5/41

49

48

98

5/44

خانه دار

57

3/48

52

51

109

5/49

همان طورکه از جدول بالا ملاحظه می گردد از تعداد 220 نفر پاسخ دهنده به این سوال:

در گروه فعال ، 2/10 درصد شاغل و 5/41 درصد بازنشسته خانه دار و 3/48 درصد خانه دار بوده اند.

در گروه غیر فعال ، 1 درصد شاغل و 48 درصد بازنشسته خانه دار و 51 درصد خانه دار بوده اند.

در مجموع افراد ، 9/5 درصد شاغل و 5/44 درصد بازنشسته خانه دار و 5/49 درصد خانه دار بوده اند.

نمودار (3-4) درصد افراد فعال و غیر فعال به تفکیک نوع اشتغال

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستانهای شهر مشهد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستانهای شهر مشهد – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال ;سلامت روانی زنان سالمند;تفاوت سلامت روانی زنان سالمندفعال و غیرفعال

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *