گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار 36 صفحه + doc

گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه
ابزارهای اندازه گیری دقیق 1

تعریف اعداد اعشاری 2

حدود اندازه ها 5

تلرانس 7

جدول اعشاری 8

سیستم اندازه گیری متریك 9

گونیای مركب 10

انواع مختلف عمق سنج 12

اندازه گیری به وسیله اتصال 17

پرگارها 18

فیوزها 21

برقگیرها 23

تستهای دوره ای تجهیزات كلیدخانه های فشار قوی 27

چك كردن رله بوخهلتز 33

زمین حفاظتی در تجهیزات الكتریكی 34

بازرسی و تست شبكه اتصال زمین 40

استفاده از فیلتر ترموسیفون در ترانسفورماتور 43

سكسیونر 46

سكسیونرهای قابل قطع زیر بار 50

ابزارهای اندازه گیری دقیق :

تقسیمات كسری از تقسیم یك اینچ به قسمتهای 2/1 ،4/1 ، 8/1، 16/1 ، 32/1 ، 64/1 حاصل می شد این تقسیمات برای اندازه گیری كارهای دقیق كه در كارگاه ماشینهای ابزار صورت می گیرد كافی نخواهد بود .بهمین منظور برایایجاد دقت بیشتر در كارها و اندازه گیری قطعات نیاز بیشتری به اندازه های دقیقتر یعنی اندازه های كوچكتر از اندازه های شرح داده شده در بالا می باشد . بنابراین می بایستی از سیستم اعشاری نیزاستفاده شود. بطور كلی ابزارهای اندازه گیری كه برای مدرج كردن آنها از سیستم اعشاری استفاده شده بمراتب دقیقتر از سیستم كسری می باشند .در این صورت اندازه هایی كه برای كارگاه ماشین در نظر گرفته اند غالباً بر حسب اعشاری تعیین می شوند . این نوع كارها را می بایستی با تلرانس های مشخصی كه در حدود یك هزارم اینچ ویا كمتر هستند تراشید .

در سیستم اعشاری یك اینچ را به دو قسمت مساوی تقسیم نموده كه فاصله هر خط برابر یك دهم اینچ و نیز یك دهم اینچ را مجدداً به ده قسمت مساوی تقسیم كرده كه فاصله هر خط برابر یك صدم اینچ و چنانچه اندازه دقیقتر نیز لازم باشد می توان یك صدم اینچ را به ده قسمت مساوی تقسیم نموده كه فاصله هر خط برابر یك هزارم اینچ خواهد بود.

تعریف اعداد اعشاری :

برای شناسائی اعداد اعشاری غالباً از علامت خط 45 درجه (/) كه آن را در زبان فارسی ممیز می نامند استفاده می شود . در زبان لاتین برای تعیین اعداد اعشاری بعد از اعداد صحیح نقطه بكار برده می شود . به طور كلی علامت ممیز و یانقطه بسیار مهم است ، كه بایستی بعد از اعداد صحیح گذارده شود عدد سمت چپ نقطه یا ممیز را اعداد صحیح و عدد سمت راست را اعداد اعشاری می نامند . اندازه 025/5 اینچ به این معنی است كه 5 اینچ كامل با اضافه بیست و پنج هزارم اینچ را نشان می دهد و خواندن اعداد به این صورت است كه ابتدا سمت چپ اعداد صحیح و سپس علامت اعشاری كه نقطه یا ممیز می باشد و آنگاه عدد سمت راست كه به صورت اعشاری است خوانده خواهد شد . یعنی ابتدا تمام اعداد صحیح و بعد از ممیز اعداد اعشاری خوانده می شود .

مثلاً برای خواندن عدد 125/7 ابتدا عدد 7 و سپس یك صد و بیست وپنج هزارم اینچ خوانده می شود و یا عدد 250/12 كه طرز خواندن صحیح آن 12 اینچ و دویست و پنجاه هزارم اینچ .

از طرفی دیگر می توان سیستم اعشاری را بواحد های كوچك تقسیم نمود . مثل یك میلیونیم اینچ كه عبارتند از :

عدد 1/0 را میتوان نوشت 10/1 (یكدهم)

عدد 01/0 را می توان نوشت 100/1 (یكصدم)

عدد 001/0 را می توان نوشت 1000/1 (یك هزارم )

عدد 0001/0 را می توان نوشت 10000/1 (یك ده هزارم )

عدد 00001/0 را می توان نوشت 100000/1 (یك صد هزارم )

عدد 000001/0 را می توان نوشت 1000000/1 (یك میلیونیم)

اعداد سمت راست ممیز معمولاً دارای رقمهای محدود می باشد كه می توانید در مثالهای مختلف مشاهده كنید .از طرفی هر چقدر اعداد بعد از ممیز بیشتر شوند دقت اندازه گیری زیادتر خواهد بود . در بعضی از موارد تا سه رقم اعشاری ولی بطور معمولی تا چهار رقم اعشاری مورد استفاده قرار می گیرد . در كارگاههای سنگ زنی اغلب تا 5 رقم اعشاری لازم می باشد .

خواندن اعداد اعشاری :

در كارگاه ماشینهای افزار معمولاً اعداد اعشاری را تا هزارم اینچ می خوانند در این صورت اعداد سمت راست كه اعشاری می باشند بایستی بصورت سه رقمی نوشته شوند . در صورتیكه اعداد سمت راست یك یا دو رقمی باشند باید به سمت راست آن یك یا دو صفر اضافه نمود .

بنابراین برای عدد 12/0 (دوازده صدم ) باید یك صفر در سمت راست 12 اضافه كرد كه می توان نوشت 120/0 و چنین خوانده می شود (یك صدو بیست هزارم ) چنانچه اعداد اعشاری یك رقمی باشد باید به سمت راست آن دو صفر اضافه كرد مثل 5/0 (پنج دهم) كه باید به سمت راست آن دو صفر اضافه نمود تا بدینصورت خوانده شود 500/0 (پانصد هزارم) ولی به طور كلی صفرهای اضافه شده در سمت راست اعداد اعشاری تغییری در وضعیت عدد اعشاری نخواهد داد .

مثالهای زیر مطلب را روشن خواهند كرد :

550/0 یعنی پانصدو پنجاه هزارم

555/0 یعنی پانصدو پنجاه و پنج هزارم

055/0 یعنی پنجاه و پنج هزارم

005/0 یعنی پنج هزارم

001/0 یعنی یك هزارم

010/0یعنی ده هزارم

100/0 یعنی صد هزارم یا می توان نوشت 1/0 اینچ

اعداد بیشتر از سه رقم اعشاری را باید ماشینكار ابتدا عدد هزار و سپس صد و بلاخره در آخر ده هزارم را اضافه نماید . مثل عدد 4375/0 كه می توان به این صورت خواند .چهار هزار و سیصدو هفتادو پنج هزارم اینچ یا میلیمتر یا واحد دیگر .

عدد چهارم سمت است اعداد اعشاری معنی دهم را می دهد مثل عدد 5 در مثال قبلی آنرا بصورت 10/5 یا پنج ده هزارم و یا دارای ارزشی برابر نصف عدد سوم اعداد اعشار است . از طرفی دیگر عدد 005/0 را باید به صورت پنج هزارم خواند ولی عدد 0005/0 را می توان بصورت ده هزارم خواند .

وقتی اعداد اعشاری را ملاحظه و ارقام آنرا تشخیص دادیم 2و یا 3 ویا 4 ویا 5 رقم در سمت راست علامت اعشاری است بعداً باید آنرا خواند مثل عدد 00001/0 كه ابتدا ارقام آن مشخص و در این مثال تعداد ارقام آن برابر 5 است در این حالت آنرا بصورت 100000/1 یكصد هزارم و یا صد هزارم می توان خواند .

سكسیونرها

كلید های ایزولاتور یا سكسیونرها ، قطع كننده هایی هستند كه نقش آنها جدانمودن كامل ، ایمن و قابل روئیت تجهیزات مختلف از شبكه قدرت جهت انجام تعمیرات و یا بازرسی ها آن می باشد.

علاوه بر این برای قطع و وصل ترانس ها یا خطوط انتقال برق د رحالت بی باری نیز می توان از این كلیدها استفاده نمود .

سكسیونرها به انواع مختلف زیر دسته بندی می شود:

الف ) سكسیونرها یچاقویی كه در شبكه هایی 6 تا 10 كیلوولت به كار می رود و در آنها بازوهای كلید در یك جهت و حول یك محور افقی دوران نموده و مدار را قطع می نمایند .

ب ) سكسیونرها ی قیچی شكل كه د رآنها بازوهای كلید در سطح افقی و از دو جهت حول محور ایزولاتور ستونی حركت كرده و مدار قطع می نمایند.

ج ) سكسیونرهایی كه بازوهای آن مدار را حول یك محور افقی قطع كرده و در عین حال م یتوانند حول محور خود نیز حركت نموده و براحتی یخ موجود روی كلید را خرد نمایند كه البته این نوع ایزولاتور در مناطق سردسیر كه یخبندان شدید بوجود می آید . مورد استفاده واقع می شود.

د) سكسیونرهای ارت كه جهت متصل نمودن خط به سیستم زمین پس از قطع آن توسط بازوهای اصلی بكار برده می شود.

در كلید خانه هایی كه د رفضای بسته قرار دارند ، كلیدهای ایزولاتور معمولاً بصورت عمودی نصب می شوند تا مكان كمتری را اشغال نمایند.

ضمناً باز و بسته نمودن این كلیدها ممكن است به صورت دستی ، موتوری و یا به كمك هوای تحت فشار انجام پذیرد كه البته موتوری آن جهت مدارهایی كه جریان نامی آنها 3000 آمپر به بالاست بكار می رود.

كلیدهای ایزولاتور اعم از قابل قطع زیر بار و غیر قابل قطع زیر بار حداقل سالی یك یا دو مرتبه و نیز پس ا زبروز حادثه اتصال كوتاه ، باید بازرسی شده و در صورت لزوم تحت تعمیر قرار گیرند.

درخلال تعمیرات سطوح خارجی این كلیدها را باید با پارچه تمیز آغشته به گازوئیل رقیق ، تمیز كرده و وضعیت كنتاكتها را از نظر صاف بودن سطوح و استحكام كنترل نمود.

اگر در سطح كنتاكت اثر سوختگی ناشی از قوس الكتریكی مشاهده شود باید آنرا تمیز كرده و یا تعویض نمود. گریسهای كهنه باید به كمك نفت سفید پاك شده و به جای آن لایه جدیدی از گریس تازه استعمال شود. پیچ و مهره های شل و لق را باید محكم كرده و عملكرد كلید را با چند مرتبه باز و بسته كردن آن در شرایط بی برقی كنترل نمود.

برای تنظیم قسمتهای مكانیكی كلیدهای ایزولاتور سه فاز باید توجه داشت كه اختلاف طولی د رلحظه بسته شدن فاز برای ولتاژهای 35 و 110 كیلو ولت بترتیب نباید از 3 و 5 میلیمتر تجاوز نماید .برای تنظیم همزمانی فازها در كلیدهای ایزولاتور مخصوص فضای بسته ، موقعیت تیغه های سه فاز را نسبت به یكدیگر تغییر داده و در كلیدهای ایزولاتور مخصوص فضای باز این تنظیم ا زطریق تغییر محل د رقطعه انتهایی كنتاكتها ی ثابت صورت می گیرد.

كلید ایزولاتور ا زنظر سهولت و كیفیت درگیری تیغه های آن د رداخل كنتاكت ثابت نیز باید كنترل شود. هنگام درگیری كامل كنتاكتها د رهمدیگر فاصله تیغه های كلید از خار استپ موجود در دههانه كنتاكت ثابت نباید ا ز3 تا 5 میلیمتر شود . برای این منظور می توان قطعه انتهایی تیغه و یا محل خار استپ را تنظیم نمود.

البته با تغییر محل جزئی مقره ستونی یا قطعه فلزی روی آن جهت محافظت كنتاكت ثابت تعبیه شده است نیز هدف فوق حاصل می شود. برای پیشگیری ا زپیدایش حرارت اضافی ، كنتاكتها باید دارای اتصال كامل بوده و محكم باشند.

كنترل این مسئله بوسیله فیلر به ضخامت 05/0 میلیمتر و عرض 1 سانتیمتر صورت می گیرد . فنر تیغه های كلید در وضعیت بسته و باز باید بررسی شده ،سطوح كنتاكتها با نفت خام كه دارای مقدار كمی گرافیت است آغشته شود و در قسمتهایی كه اصطكاك وجود دارد با استفاده ا زگریس با نقطهه انجماد پایین روغنكاری گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار;کاراموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار;کارورزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار;دانلود گزارش کارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار;ابزار دقیق;شركت ;ساتراپ صنعت بهار ;محاسبه و حسابرسی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *