گزارش کارآموزی شرکت مخابرات 32 صفحه + doc

واكنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یك سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش بدین ترتیب هرچه امكانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستیابی به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرك سریعتر و معقول تری می نماید

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 157 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فصل اول

اهمیت ونقش ارتباطات و مخابرات در جامعه صفحه 1

تاریخچه ارتباط مخابراتی در ایران ص 3

ارتباطروستایی در ایران ص 7

واحد اندازه گیری ترافیك ص 8

مراكز هرمینگ ص 10

طرح مجتمع ص 11

تكنولیژی انتقال در روستا ص 15

بررسی فنی مدل خزری ص 18

مدل كوهستانی ص 22

مدل بیابانی ص 28

فصل اول

نقش ارتباطات و مخابرات

اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه

واكنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یك سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش . بدین ترتیب هرچه امكانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستیابی به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرك سریعتر و معقول تری می نماید.

دستیابی به اطلاعات صحیح مطمئن و سریع در اتخاذ تصمیم گیری ها از اعتبار بالایی برخوردار است كه در نتیجه ارتباط سالمی را طالب است. غالبا برقراری ارتباط و كسب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقیم و تماس شخصی نیاز به امكانات ویژه ای دارد. از میان طیف وسیع امكانات ارتباطی می توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه كنونی نام برد.

صور ابتدایی ارسال خبر . افروختن آتش و ایجاد دود بر فراز كوهها . نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است. اما از سال 1840 كه الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تكنولوژی مخابرات سرعت زاید الوصفی داشته است بطوریكه امروزه مخابرات بعنوان سریعترین روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبیری متضمن غنای فكری جوامع سیاسی و تسریع كننده آهنگ پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی . فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والایی را نصیب خود ساخته. بنحویكه توسعه و گسترش تكنولوژی مخابرات از جمله عوامل مهم پیشرفت و ترقی آنها قلمداد می گردد. بعبارت دیگر تا كشوری به تكمولوژی پیشرفته مخابراتی و سیستمهای نوین این صنعت قرن دست نیابد و تجهیز نگردد به مفهوم واقعی و حقیقی به توسعه و ترقی دست نخواهد یافت و به راهیابی در قافله پر شتاب كشورهای مترقی نائل نخواهد شد.

جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از این مسائل رسالت ارزشمندی است كه در جوامع بشری بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبی از عهده آن بر آمده است و آن بیدار ساختن و آگاهی دادن به ملت های ستمدیده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرت های زورگو و استكباری جهانی برای بدست آوردن آمال آزادیخواهی و اعمال قدرتهای مردمی خویش است كه تجلی بارز و زندئه آن در جمهوری اسلامی طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ظاهر گردیده است.

بنابر علل بالا ئو بسیاری از دلایل دیگر امروزه ملت ها بسیج شده اند تا در زمینه تولید و استفاده از تكنیك های پیشرفته مخابراتی طرح های گسترده و نوینی را اجرا نمایند و در این راستا شركت مخابرات استان مركزی با توجه به موقعیت حساس استان به لحاظ داشتن مجتمع ها و مراكز عظیم صنعتی و تجاری در جهت تسهیل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات نقش مهم و بسزایی را ایفا نموده است.

تاریخچه اتباط مخابراتی در ایران

15 سال پس از ارسال علائم الكتریكی توسط مورس در ساعت 8 روز 24 ماه مه 1844 میلادی اولین خط تلگرافی بین تهران و اردوگاه چمن سلطانیه مورد بهره برداری واقع گردید این خط در سال 1243 از طریق جلفا به روسیه متصل گردید.

امپراطوری استعماری انگلیس به منظور حفظ مستعمرات خود خصوصا در هندوستان نیاز شدیدی به خطوط تلگرافی داشت و با پا فشاری خود نظر موافق دولت ایران را برای احداث خطوط تلگرافی خانقین . باختران. همدان. تهران. شیراز و بوشهر كسب نمود تا از طریق كابل دریایی بین بوشهر تا مرزهای شرقی ایران ارتباط داشته و به خط هندوستان متصل شود.

توسعه خطوط هوایی تا سال 1344 كه خط سرتاسری مایكروویو مورد بهره برداری قرار گرفت ادامه داشت و بعد از ان آهنگ توسعه خطوط كاهش یافت و حتی خطوط موجود در بسیاری از مسیرها مورد استفاده قرار نگرفت تا سرانجام در سال 1358 با توسعه برنامه روستایی استفاده از این خطوط مجددا آغاز و آهنگ رشد آن حتی از دوران قبل از مایكروویو فزونی یافت و هنوز هم این توسعه به نحو چشمگیری ادامه دارد.

ارتباط تلفن شهری در ایران 9 سال بعد از مكالمه تلفنی گراهام بل( بیستم اسفند ماه )1255

در مسیر قطار تهران – ری مورد استفاده واقع شد و در سال 1292 با تاسیس شركتی واگذاری تلفن در تهران شروع گردید. در سال 1316 تعداد شش هزار شماره در تهران نصب و سریعا این شماره ها به فروش رسید.

ارتباط بین شهری كشور پس از تاسیس تلفن شهری با اجرای خطوط تك سیمه شروع شد اما توسعه آن به كندی صورت می گرفت و خطوط هوایی به انتقال تلگراف اختصاص داشت. پس از اشغال كشور در شهریور 1320 خطوط جدیدی توسط اشغالگران دایر گردید بطوریكه پس از تخلیه كشور حدود 2522 كیلومتر خط با پایه با مجموع 5610 كیلومتر باضافه دو ترمینال كاریر بین تهران و باختران . دو ترمینال سه كانالی بین تهران و اهواز . دو ترمینال بین همدان و تهران و یك ترمینال در باختران جهت ارتباط با بغداد به دولت ایران فروخته شد.

بدین لحاظ تكنیك خط هوایی و كاریر به شركت پست و تلگراف منتقل شده و این سیستم بعنوان سیستم اصلی ارتباط شهری پذیرفته شد. در حالیكه در آن سالها استفاده از خطوط كواكسیال در ارتباط سایر نقاط دنیا متداول گردیده بود.

ارتباط اتوماتیك بین شهری از سال 1350 در كشور شروع شده و تعداد سه شهر در این سال به شبكه اتوماتیك بین شهری پیوست متعاقب آن تعداد 28 شهر در سال 1351 . 53 شهر در سال 1352 . 70 شهر در سال 1356 و تعداد 78 شهر در سال 1359 به شبكه كشوری پیوست.

در جهت ارتباط رادیویی در سال 1326 تعداد150 دستگاه 50 واتی تلگرافی خریداری و در شهرهای مختلف ایران نصب گردید. در سال 1331 نصب دستگاههای رادیویی چهارصد واتی شروع و تا سال 1337 تعداد 36 شهر ایران از طریق این سیستم ارتباط گرفتند. استفاده از سیستمهای رادیویی UHF و VHF قبل از سال 1358 منحصر به چند سیستم می شد كه در پروژه INTS در فاصله سالهای 1347 تا 1351 نصب گردید و بعد از آن استفاده از سیستم های UHF و VHF محدود و صرفا به چند سیستم مجاری و ژاپنی محدود می شد . اما بعد از سال 1358 استفاده از UHFو VHF در شبكه های روستایی متداول گردید. ارتباط بین المللی نیز در روز 29 شهریورماه 1327 با ایران و لندن افتتاح گردید و امروزه این ارتباط از طریق ماهواره و شبكه های مایكروویو بصورت اتوماتیك و نیمه اتوماتیك با اكثر كشورها برقرار است.

استفاده از شبكه های مایكروویو از سال 1343 با اولین خط مایكروویو بین حلقه دره و تهران معمول و امروزه اكثر شهرهای كشور زیر پوشش ارتباط مایكروویو قرار گرفته است.

استراتژی

استراتژی تعیین تكنولوژی مخابرات بر اساس قبول تدریجی سیستمهای دیجیتال قرار گرفته و تكنولوژی روستایی به استفاده از سیستمهای رادیویی و كابل هوایی بجای سیستمهای قدیمی كاربر تاكید نموده است.

ارتباط روستایی

هدف از ارتباط روستایی در اصطلاح بین المللی آن نصب یك شماره تلفن در منازل روستایی است. لذا انتقال تلفن به این منازل كه در نقاط دور قرار گرفته اند به آسانی صورت نگرفته و تكنیك خاصی بنام انتقال تلفن به مراكز روستایی مطرح شده است.

تكنیك انتقال تلفن به نقاط روستایی به چند طریق صورت می گیرد كه چند نمونه آن در اشكال ذیل نمایش داده شده است.

الف:

نصب یك مركز كوچك 100تا 500 شماره در یك روستای بزرگ و انتقال شماره ها به منازل روستا و انتقال تعدادی از آنها به مراكز روستایی دورتر. ( شكل 1 )

مركز

سوئیچ روستایی

شكل (1) – نصب مركز تلفن در روستا منازل روستایی

خط انتقال

روستای كوچكتر

ب:

انتقال تعدادی از سوئیچهای مركز نزدیك با خط انتقال مناسب به یك روستای بزرگ و توزیع تلفن ها در منازل روستایی ( در حقیقت تلفن )- شكل 2

خط انتقال

مركز تلفن شهری

نقطه توزیع

منازل روستایی

شكل (2) – انتقال تعدادی شماره به مركز روستایی

ج:

استفاده از متمركز كننده Concentrator و انتقال تعدادی از شماره های مركز به فاصله دورتر.

د:

استفاده از سیستم MAR (RSS) دیجیتال در طریقه های جدید كه بصورت روز افزون در حال استفاده است. در این طرح یك سیستم مادر در مركز سوئیچ نصب شده و در فواصل تا 40 كیلومتر منازل روستایی پراكنده زیر پوشش قرار می گیرد.

ارتباط روستایی در ایران

ارتباط روستایی در ایران منحصر به نصب یك یا چند شماره تلفن از نزدیكترین مركز به دفتر مخابرات می باشد. لذا می توان گفت كه در كشور ما مسئله اصلی خط انتقال شهر به روستا است و مسائلی همچون نصب سوئیچ و تكنیك های جانبی آن همچون طرح شماره گذاری . مسیریابی . سیگنالینگ و حتی طرح انتقال كشوری مطرح نمی باشد.

بدیهی است عدم رعایت طرح انتقال كشوری نمی تواند قابل چشم پوشی باشد. در این طرح لازم است رعایت افت مجاز و نویز مجاز بشود بطوریكه امكان دریافت صدا تا هر نقطه كشور بوده بدون اینكه در آهنگ صدای طرفین خلل ایجاد نشود.

( مكالمه كنندگان با اولین مكالمه همدیگر را از آهنگ صدا تشخیص دهند ). طرح انتقال كشوری افت مجاز تلفن تا تلفن را در دو شهر تعریف می نماید. لذا اطلاع از نكات فنی دستگاه تلفن . خط مشترك. خط جانكشن. مركز تلفن. مركز اس.تی.دی خط انتقال ترانسمیشن. مراكز SC / PC و ………………….. ضروری است.

ترافیك روستایی

یكی از موارد مهم و پیچیده محاسبه ترافیك روستایی می باشد. ترافیك روستایی به چند عامل بشرح ذیل بستگی دارد:

الف: تعداد مراجعین.

ب: ساعت پر ترافیك ( تعداد مراجعین در ساعت شلوغ ).

ج: زمان اشغال خط ( مدت مكالمه).

د: درجه ارتباط.

واحد اندازه گیری ترافیك

واحد اندازه گیری ترافیك ارلانگ است اشغال كامل یك مسیر در یك ساعت بر روی یك خط یا چند خط را یك ارلانگ می گویند. برای مثال اگر 15 مدار تلفنی در یك ساعت شلوغ توسط مشتری ها اشغال شود مقدار ترافیك 15 ارلانگ خواهد بود. بنابراین اگر یك مشتری یك مدار را یك ساعت اشغال نماید دو مشتری هركدام نیم ساعت آن مدار را اشغال می نمایند و چهار مشتری هركدام 15 دقیقه و چهل مشتری هركدام 1/5 دقیقه قادر به اشغال مدار خواهد بود.

محاسبات ترافیكی

با استفاده از فرمول: E= AXBXT

مقدار ارلانگ محاسبه می گردد. در این فرمول:

ارلانگ E=

تعداد مشتری ها ( یا دفاتر ) A=

تعداد مكالمات در شلوغترین ساعت B=

زمان مكالمه به ساعت T=

تعداد مراجعین به دفاتر روستایی

تعداد مراجعین به دفاتر مخابرات روستایی موجود با مراجعه به دفاتر روستا و یا اخذ اطلاعات از متصدی دفاتر مخابرات قابل دسترسی است. بدیهی است صرفا نباید به این آمار متكی شد زیرا روستاییان را به ارتباط تشویق خواهد نمود و عدم ارتباط مناسب باعث عدم مراجعه آنها خواهد شد. خصوصا اگر روستا نزدیك شهر باشد. تخمین تعداد مراجعین به دفاتر روستایی در طرح می تواند به طرق مختلف صورت گیرد اما به نظر می رسد كه بهترین روش طریقه نمونه برداری است بدین ترتیب كه منطقه كوچكی با خصوصیات مشابه را در نظر گرفته . معدل تعداد مراجعین به دفاتر موجود را محاسبه كرده به سایر روستاهای در طرح تعمیم دهیم. در این بر آورد عامل جمعیت نقش مهمی دارد. لذا لازم است به جمعیت واقعی روستا مراجعه كرد و اگر این جمعیت برابر آمار رسمی در دسترس نباشد.

تعداد مراجعین در ساعت شلوغ

آمار بدست آمده از دفاتر مخابراتی حاكی بر آن است كه نعداد مراجعین در شلوغ ترین ساعت حدود 20% از كل مراجعین روزانه است.

شلوغ ترین ساعت دفاتر مخابراتی معمولا بین ساعت 11تا 12 صبح تخمین زده می شود و روزهای دوشنبه و چهار شنبه تعداد مراجعین بیشتر است.لذا اگر تعداد مراجعین روزانه روز دوشنبه به یك دفتر 40 نفر و روز چهارشنبه 36 نفر باشد میانگین مراجعین:

38 = 36+40

2

بهتر است برآورد كرد:

نفر 8 = 760 = 20×38 = مراجعین ساعت شلوغ

100 100

زمان اشغال خط

زمان مكالمه از دفاتر مخابراتی به شهر بر خلاف سایر ممالك زیاد است. حد متوسط یك مكالمه دفاتر مخابراتی ایران از زمان شروع شماره گیری تا خاتمه مكالمه 6 دقیقه بر آورد شده است. بدیهی است در محاسبه فرض بر آن بوده است كه درجه ارتباط شبكه حداكثر 3% باشد. یعنی اپراتور تقریبا با اولین شماره گیری به مقصد متصل شود. بدیهی است در شرایط كنونی از زمان شماره گیری تا خاتمه مكالمه بیش از 6دقیقه طول می كشد و این به علت نقص در سیستم اس.تی.دی كشور است كه با اقداماتی كه انجام گرفته است انشاا… این نقیصه برطرف خواهد شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش کارآموزی شرکت مخابرات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش کارآموزی شرکت مخابرات – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کارآموزی شرکت مخابرات ;تكنولیژی انتقال در روستا;بررسی فنی مدل خزری

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *