یك شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها 47 صفحه + doc

در بیستمین جلسه كمیته پیرامون پلهای راه كه در فوریه 1992 برگزار شد، یك نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل پیرامون شافعه ای از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال انجام وظیفه پیشنهاد شد سرانجام تصمیم گرفته شد كه این نظرسنجی، در جلسه كمیته اجرایی كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگیرد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 43 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه………………………..

2- هدف و گستره نظر سنجی…………..

3- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین..

1-3- موارد عمومی…………………

2-3- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها

3-3- منظور و گستره بازرسی…………

4-3- تناوب و دفعات بازرسی…………

5-3- شیوه بازرسی…………………

6-3- بازرس………………………

7-3- مدیریت اطلاعات بازرسی…………

8-3- امكانات بازرسی………………

4- تكنیك های بازرسی………………

1-4- شرایط حاضر و گرایش ها………..

1-1-4- تكنیك های بازرسی برای اجزای فولادی

2-1-4- تكنیك های بازرسی برای اجزای بتونی

3-1-4-تكنیك های بازرسی برای پایه های پل، نیم پایه ها یا پایه های جناحی و

فونداسیون ها…………………….

4-1-4- تكنیك های بازرسی برای تجهیزات فرعی

2-4- مثالهایی از تكنولوژی بازرسی در حال توسعه

1-2-4- كاربردهای GPR برای ارزیابیهای سطح پل (فنلاند)

2-2-4-آزمایش غیرمخرب پلهای بتونی از طریق سیستمScorpion (فرانسه)………………………………..

3-2-4- سیستم بازرسی خودكار برش RC (ژاپن)

4-2-4- اندازه گیریهای سطح پل با استفاده از رادار محرك (سوئد)……………………………

5-2-4- اندازه گیری بالقوه (سوئیس)….

3-4- موضوعاتی در آینده……………

5- مثالی از تكنیك های تشخیص در مدیریت پل

1-5- تصویر و نقش كیفی ساختارها (فرانسه)

2-5- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا)

3-5- تخمین زوائد پلهای راه (ژاپن)….

4-5- تنگناها و موانع موقتی پلهای PC، Pst-Tensioned

5-5- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی)…………………………………

6- خلاصه و توصیه ها……………….

7- فهرست نگاری…………………..

8- ضمیمه………………………..

1- مقدمه

در بیستمین جلسه كمیته پیرامون پلهای راه كه در فوریه 1992 برگزار شد، یك نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شافعه ای از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال انجام وظیفه پیشنهاد شد.

سرانجام تصمیم گرفته شد كه این نظرسنجی، در جلسه كمیته اجرایی كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگیرد.

این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال انجام وظیفه از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در كشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تكنیكهای بازرسی و تشخیص، مورد استفادهق رار بگیرند.

پرسشنامه های نظرسنجیدر میان كشورهای مختلفی توزیع شد و بطور كلی هلند، كشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تكمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات كسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.

جدول 1-1: كشورها و سازمانها

كشور

نام سازمان (به زبان انگلیسی)

اتریش- A

وزارت فدرال امور اقتصادی، شناخت بخش پل و تونل، بخش پل وزارت دولت فدرال

دانمارك- DK

مدیریت راه DN (R.D)

فنلاند- FIN

وزارت راه ملی فنلاند (Fin NRA)

فرانسه- F

مدیریت راه

مجارستان- H

مدیریت راههای عمومی وزارت حمل و نقل، ارتباطات و راههای آبی (M.T.C.E)

ایتالیا- I

مدیریت راه وزارت امور ملی ایتالیا

ژاپن- J

شركت عمومی (JAE)

لهستان- PL

مدیریت عمومی راههای عمومی (GDDP)

هلند- NL

بخش ساخت و احداث وزارت كارهای عمومی

نروژ- N

وزارت راههای عمومی نروژ- مدیریت آزاد راهها

پرتغال- P

Junta Autoname de Estradas (JAE)

رومانی- R

موسسه تحقیقات حمل و نقل نجابت (Incertran)

اسلوواكی- SK

مدیریت آزاد راهها

سوئد- S

وزارت راه ملی سوئد (SNRA)

سوئیس- CH

اداره بزرگراه فدرال سوئیس، كانتونز

انگلستان- UK

بخش حمل و نقل

امریكا (NJ)- USA

بخش حمل و نقل نیوجرسی

توجه: پاسخهای در فصل دوم و وسم از سازمانهای فوق، بدست آمده اند.

2- هدف و گستره نظرسنجی

ساختارهای پل، حلقه های ارتباطی مهمی را در یك سیستم راه، ایجاد می نمایند. پلها، یكی از بخشهای راه هستند كه نیاز به بیشترین توجه دارند و 30 درصد از سرمایه گذاریهای كلی در بخش راه را به خود اختصاص می دهند. پلها راههایی كلیدی به منظور تضمین ایمنی ترافیك راه، هستند و پلها نقش مهمی در حفظ و نگهداری محیط زیست دارند. نیمه دوم قرن بیستم، شامل توسعه جهانی چشمگیری در زمینه ترافیك راه بوده است كه طی آن رشد قابل ملاحظه ای در تعداد پلهای احداث شده طی دهه 1950 و 1960 صورت گرفته است (جدول 2-1). هرچند این رشد در دهه 1970 به اوج خود رسید. با این حال، بسیاری از كشورها، برای احداث راهها، همچنان نیاز به سرمایه گذاری در پلها دارند.

جدول 2-1: تعداد پلها، طول كلی پل (چهارده كشور در مجموع)

كشور

تعداد پلها

طول كلی پلها (km)

طول پل (B) یا طول پل بتن (S)

تاریخ اطلاعات

ملاحظات

(راههای ملی N)

(راههای اصلی M)

اتریش

10641

320

(B)m 0/2

1990/1/1

M

دانمارك

2018

9/74

(B)m 0/2

1990/12

M

فنلاند

18380

0/375

(B)m 0/2

1993/1/1

N

فرانسه

256000

(B)m 0/2

1993

N

مجارستان

10451

7/140

(B)m 0/2

1993/12/31

N

ژاپن

124604

6/7008

(B)m 0/15

1993/4/1

N

هلند

23000

445

(B)m 0/5

1993/10

N

نروژ

18200

240

(B)m 5/2

1992

تعداد N طول M

لهستان

29869

0/540

(B)m 0/3

1992/12

N

رومانی

11163

2/316

(B)m 0/5

1993/12/31

N

اسلوواكی

13831

8/160

(B)m 0/2

سوئد

10230

0/242

(B)m 0/3

1993/1/1

M (به جز حدود 400 در سه شهر بزرگ)

سوئد

3119

0/248

(B)m 0/3

1992/12/31

M

انگلستان

16000

(B)m 0/3

1993

M

طبق اطلاعات جمع آوری شده، طول اجزا شده در هر كشور متفاوت است. بنابراین به منظور مقایسه شرایط پلهای راه در میان كشورها، حتی الامكان از نقطه نظری برابر، این گستره با اطلاعات دقیق، بعنوان «راه اصلی» تعیین و تعریف شده است (به ضمیمه، جدول 1 نگاه كنید).

(محل شكل 1-1 صفحه 4)

– توزیع تعداد پلها بوسیله اطلاعات

– تعداد نسبی پلها

تاریخ احداث

اتریش فنلاند مجارستان هلند

رومانی دانمارك فرانسه

ژاپن نروژ سوئد

از سوی دیگر، سرمایه گذاری در تعمیر و نگهداری پلهای از قبل ساخته شده، نیز حائز اهمیت می باشند. پلهایی كه در دهه 1950 ساخته شده بودند، در حال حاضر بالغ بر سی سال است كه در حال حاضر وظیفه بوده اند و این امر نیاز به توجه بیشتری در رابطه با تعمیر ونگهداری پل موثر و امن را به منظور نگهداری و تداوم راههای تردد، می طلبد. به منظور حفظ حراست از منافع عمومی، لازم است كه نگهداری موثری از پلهای موجود به منظور افزایش طول عمر آنها، بعمل آید.

از یك نقطه نظر واحد، شرایط موجود، امكان سرمایه گذاری نامحدود را نمی‌دهند و سرمایه گذاری در سیستم راه به موثرترین و كارآموزین روش، موضوعی مشترك برای كلیه كشورها می باشد. به همین ترتیب، لازم است كه درك و شناخت رقیقی از شرایط حاضر و آتی پلها داشته باشیم و تصمیم گیریهای معقول و متقاعد كننده ای در رابطه با توزیع و تقسیم بودجه ها از نقطه نظر حفظ و نگهداری راههای تردد و محیط زیست درمین توجه به شرایط موجود، داشته باشیم.

مقوله مدیریت پل اخیراً در پاسخ به این نیازها، مطرح شده است. كمیته C11 به این مقوله، بعنوان یك استراتژی برای مواجهه با موضوعات گسترده مربوطه، به منظور تضمین ایمنی و توانایی استفاده از پلهای موجود به نحوی كه در گزارش OECD تعریف شده بود، به خوبی واقف است.

فعالیت های خاص، موضوعات گسترده ای از این قبیل را در بر می گیرند:

– تكمیل و روز آمد كردن موجودی پلهای در حال استفاده و اطلاعات مربوطه

– تخمین های بودجه و توزیع های آن

– برنامه ریزی بازرسی

– آموزش و پرورش پرسنل بازرسی و تعمیر و نگهداری

– تجهیزات و متدهای بازرسی

– دسترسی به كلیه اطلاعات مربوط به پلها

– تشخیص شرایط صحت و ایمنی

– تعمیر و تقویت

– برنامه تعویض و جایگزینی

– كنترل ترافیك

كمیته C11 موضوع مدیریت پل را برگزید، به این دلیل كه از نقطه نظر نیازهای فعلی در جاییكه مدیریت و نگهداری پل به منظور ایمنی راه و حفظ و نگهداری زیست محیطی، ضروری است، بسیار مهم است كه یك سازمان بین المللی، تئوری مثبتی را در رابطه با متدهای كارآمد برای مدیریت پل، براساس تجربیات و مفاهیم انفرادی استفاده شده در كشورهای مختلف ارائه نماید.

با این حال، تفاوتهایی در تاریخچه مدیریت پل و در سطوح گسترش و ارتقا كه بدلیل تفاوت در شرایط جوی، تاریخ، فرهنگ و شرایط ارتقای راه در كشورهای مختلف، هستند، وجود دارد. بنابراین، تصمیم بر این گرفته شد كه تا دوره جلسه 1995 مونترال، این تحقیق، بر روی موضوع مشترك یك، شاخصه ای از شرایط صحت و سلامت پلهای در حال استفاده، متمركز شده چرا كه این موضوع بخش عمده ای از فعالیت های مدیریت پل را در بسیاری از كشورها، تشكیل می دهد. پس از این موضوع، تكنیك بازرسی و تشخیص كه به منظور شناسایی شرایط پلهای در حال استفاده، مورد بررسی قرار گرفت.

این گزارش، نتایج این نظرسنجی را كه طبق موارد و دسته های زیر، جمع بندی شده اند، ارائه می نماید:

1) سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین استفاده شده برای شناسایی پیشینه و سابقه پلها در كشورهای مختلف.

2) سبكها و شرایط فعلی تكنیكهای بازرسی كه در حال استفاده هستند یا در كشورهای مختلف، توسعه یافته اند.

3) مثالهایی از تكنیكهای تشخیصی.

3- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین1-3- موارد عمومی:

به منظور نگهداری و مدیریت موثر پلهای در حال استفاده، چند سری فرآیند باید بطور سیستماتیك بكار گرفته شوند تا شرایط تخریب، شناسایی، پیوستگی و اتصال آن، بررسی و هرگونه معیارهای مخالف، مشخص شوند. بعنوان مثال فرایندهایی از بازرسی گرفته تا تشخیص. بنابراین، ضروری است كه استانداردها یا دستورالعمل هایی كه این موارد را تصریح می نمایند، استمرار پیدا كنند.

تركیبات متنوع و گسترده ای از طبقه راه و تعداد، نوع و تاریخ احداث پلهایی كه تحت مدیریت هستند، در هر كشوری، وجود دارد. استانداردهای بازرسی، یا دستورالعمل هایی كه در هر كشوری، در پاسخ به شرایط انفرادی به منظور كشف آسیب پل، وضع شده اند، میزان پیوستگی را شناسایی و در مورد لزوم تعمیر یا جایگزینی، قضاوت می نمایند. نتایج چنین بازرسیهایی در پایگاههای اطلاعاتی كامپیوتری، در بیشتر كشورها، استمرار پیدا می كنند، چرا كه این نتایج، برای بازرسیهای بعدی‌و كارهای تعمیراتی، ضروری هستند. این استانداردها، دستورالعمل‌ها، نتایج جمع آوری شده بازرسیها و متدهای بازرسی، برای هر كشوری، در زمینه اداره و كنترل پلهای مشابه، بسیار مفید هستند.

2-3- استانداردهای بازرسی یا دستورالعمل‌ها

هر كشور گزارش كننده، استانداردهای بازرسی و دستورالعمل های وضع شده خاص خودش را دارد. یكی از بكارگیریهای اولیه استانداردها و دستورالعمل های موجود وضع شده، در امریكا و در سال 1970، صورت گرفت.

در هر كشوری مبنای بكارگیری بازرسی، در استانداردها و دستورالعمل ها، مشخص شده است، جاییكه مهندسان، می توانند متدهای واقعی قابل استفاده را تعیین نمایند.

مطالب و محتوای استانداردها و دستورالعمل ها در هر كشوری می تواند، متفاوت باشد، برخی از آنها براساس نوع ساختار طبقه بندی می شوند (مانند سازه روزمینی، سازه زیر زمینی و تجهیزات فرعی)، در حالیكه، سایرین براساس نوع بازرسی، گروه‌بندی می شوند.

در بیشتر كشورهای تحت مطالعه، بازرسی اصلی، به تفصیل شرح داده شده اند این جزئیات شامل هدف، تناوب، سیستم/ متد، موضوع و اقلام، ثبت نتایج بازرسی و ارزیابی نتایج بازرسی می باشد. همچنین در بسیاری از كشورها، برای هر تعمیر و یا تعویض توصیه شده براساس نتایج بازرسی، این توضیحات، ارائه می شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” یك شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – یك شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
ایمنی پلها;پل;بازرسی برای اجزای بتونی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *