برچسب گذاری توسط: آبیاری سطحی

دانلود مقاله آبیاری سطحی 57 صفحه + doc

آبیاری سطحی كه گروه بزرگی از روشهای آبیاری كه آب بوسیله نیروی ثقل برزمین توزیع می‌شود وابسته است آب بطور كلی در نقطه بالایی یا درلبه بالایی مزرعه وجود دارد اجازه داده می‌شود كه...