برچسب گذاری توسط: آب بندها در سدهای کوتاه

آب بند ها 20 صفحه + doc

نقش آب بند ها(cut off) در شالوده جلوگیر ی از حركت كامل آب و یا دست كم طولانی كردن مسیر آب می باشد كه در این مورد از فشار تخریبی زه كاسته می گردد...