برچسب گذاری توسط: آثار آلودگی صدا

آلودگی صوتی چیست؟ 104 صفحه + doc

بارها از صدای بوق خودرو یا سر و صدای بیش از اندازه یك موتور سیكلت كه با سرعت از كنارمان رد می شود، از جا پریده ایم انگار دیگر شنیدن تمام این صداهای ناهنجار...