برچسب گذاری توسط: آداب و معاشرت در کار و اقتصاد

آداب و معاشرت در کار و اقتصاد 57 صفحه + doc

نکاتی در آداب معاشرت نشستهای اجتماعی بخش مهمی از کار و زندگی افراد را تشکیل می دهند ، در گردهمائی ها است که می توان به همراه دوستان تفریح کرد، با مشتری های جدید...