برچسب گذاری توسط: آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها

آرماتور 7 صفحه + doc

آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از...