برچسب گذاری توسط: آزمایش اسپینول یك ماشین مته جهت اطمینان از تعامد اسپینول