برچسب گذاری توسط: آزمایش هیدرومتری

آزمایش دانه بندی خاک 33 صفحه + doc

نحوه انجام كار ابتدا 2000 گرم شنی را توسط ترازوی دیجیتال كشیده و سپس آن را داخل الك نمره43 ریخته البته الكها را از بالا به ترتیب قرار می‌دهیم كه عبارتند زا الك نمره...