برچسب گذاری توسط: آزمایش پمپ سوخت

بررسی پمپهای سوخت (بنزینی) 23 صفحه + doc

عملكرد در تحول ضربات مكشی ، چرخش خارج از مركز میل بادامك باعث می شودكه بازوهای متحرك كه دیافراگم را به طرف بالا می رانند حركت كنند و باعث می شود كه سوخت كه...