برچسب گذاری توسط: آنچه از جوشکاری باید بدانیم

آنچه از جوشکاری باید بدانیم 38 صفحه + doc

انواع جوشكاری جوشكاری با قوس الکتریکی یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد، ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الكترون بین دو الکترود و یا الکترود و یا الکترود و...