برچسب گذاری توسط: اجرای آسفالت گرم

اجرای آسفالت گرم 41 صفحه + doc

قبل از حمل و پخش مخلوطی آسفالتی سطح راه باید در طول مورد نظر آماده شود چنانچه قرار است آسفالت بر روی قشر اساسی و یا زیراساس اجرا شود لازم است هرگونه پستی و...