برچسب گذاری توسط: ادبیات جهان

كمدی الهی در ادبیات جهان 14 صفحه + doc

نخستین زبانی كه كمدی الهی بدان ترجمه شده است اسپانیایی بوده است از زمان دانته به بعد علاوه بر محققین و دانشمندان كه به تفسیر این كتاب پرداختند و علاوه بردانته شناسان كه مأموریت...