برچسب گذاری توسط: ادبیات و نقادی در یونان باستان

نقد قدیم 46 صفحه + doc

در شعر و ادب، یونان یگانه کشوری است که به قول بعضی محققان تحول و تطوری منظم داشته است و در هر یک از مراحل تکامل اجتماعی آثار و انواعی را که مقتضای آن...