برچسب گذاری توسط: ارزشیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی كارآموز

گزارش كارآموزی حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 44 صفحه + doc

با توجه به رشد روزافزون جمعیت جامعه انسانی و فعالیتهای اقتصادی آن در سالهای اخیر نیاز به حسابداری در رشته‌های مربوط به آن را در جامعه‌ای امروزی به یك مسئله جدی مبدل ساخته است...