برچسب گذاری توسط: ارزیابی اقتصادی سیستم تامین مالی ترانزیت

حمل و نقل عمومی 21 صفحه + doc

برنامه ریزی حمل و نقل عمومی زیر مجموعه ای یکپارچه از کل برنامه ریزی حمل ونقل درون شهری است مسیرها و ترمینالهای حمل و نقل عمومی باید یک ساختار یکپارچه جهت انجام رفت و...