برچسب گذاری توسط: استاندارد بالا بردن كیفیت كالاهای داخلی

دانلود مقاله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 10 صفحه + doc

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران كه بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با كسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام...