برچسب گذاری توسط: استحكام مسكن

بررسی اشكالات مسكن های مدرن 63 صفحه + doc

به هر حال یكی از پیامدهای صنعتی شدن ایجاد مناطق مسكونی وسیع و نسبتاً یكنواخت است كه ساكنان آنها كم و بیش از یك گروه سنی هستند در دوران گذشته یك طرح مسكن در...