برچسب گذاری توسط: استفاده از امواج نوری به عنوان استانداردهای طول