برچسب گذاری توسط: استفاده stopper برای لوله fit up