برچسب گذاری توسط: اسید استیك، استیك آلوئید ، اتانال ، اتیل آلوئید