برچسب گذاری توسط: اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی

بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام 69 صفحه + doc

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه...