برچسب گذاری توسط: افزایش كارآیی كاركنان

نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی 24 صفحه + doc

ارزشیابی كاركنان از جمله ابزارها و وسایل موثر در مدیریت منابع انسانی است كه با اعمال صحیح آن، نه تنها هدفها و ماموریت های سازمان با كارآیی مطلوب تحقق می یابد، بلكه منافع واقعی...