برچسب گذاری توسط: افزایش هیدرولیکی نیرو

بررسی سیستم ترمز ماشین 97 صفحه + doc

همگی می دانیم که فشردن پدال ترمز ماشین، سرعت را می کاهداما چگونه؟چگونه ماشین نیروی پای شما را به چرخ ها منتقل میکند؟چگونه نیروی شما را چند برابر می کند تا برای متوقف کردن...