برچسب گذاری توسط: افزودن ا در آخر اسم یا اسم مصدر برای تعظیم، تفخیم و تعجب