برچسب گذاری توسط: افسردگیهای نوجوانی

مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشكار و غیر ورزشكار ابهر 62 صفحه + doc

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشكار و غیر ورزشكار 18 ساله شهر ابهر است كه فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینكه بین ورزش و افسردگی...