برچسب گذاری توسط: اكولوژی سورگوم

کارآموزی گیاه شناسی – ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله 68 صفحه + doc

دوره كارآموزی یعنی بكارگیری تمامی آموخته ها و معلوماتی كه در طی این چند سال در محیط دانشگاه كسب كرده ایم یا می توان چنین بیان كرد كه دوره كارآموزی تكرار تمام مهارت ها...