برچسب گذاری توسط: الگوهای خشونت

بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر كاهش خشونت در روابط زوجین 16 صفحه + doc

خشونت خانوادگی1 یكی از مسائل مهمی است كه از دیدگاه های مختلفی چون دیدگاه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جمعیت شناسی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است (سولر و همكاران2، 2001، نقل از همتی، 1383)...