برچسب گذاری توسط: امنیت شغلی

امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان 64 صفحه + doc

این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت...