برچسب گذاری توسط: انتروباكتریاسه

بررسی گروه انتروباكتریاسه 58 صفحه + doc

انتروباكتریاسه گروه بزرگ و ناهمگونی از باسیلهای گرم منفی می باشند كه محل زندگی آنها روده انسان و حیوانات است(1) آنها دارای 30 تا 1 میكرومتر عرض و 1 تا 6 میكرومتر طول بوده،...