برچسب گذاری توسط: اندازه گیری فاصله بین چند دندانه با یک ورنیه