برچسب گذاری توسط: انواع آسیابهای بادی

بررسی انرژی ، کار و گرما 21 صفحه + doc

باد هوای در حال حركت است باد به وسیلة گرمای غیر یكنواخت كه سطح كرة زمین كه حاصل عملكرد خورشید است، بوجود می‌آید از آنجائیكه سطح زمین از سازنده‌های خشكی و آبی قنوعی تشكیل...