برچسب گذاری توسط: انواع شعله های اساسی

بررسی بر احتراق ذرات 81 صفحه + doc

مواد جامد بسیاری وجود دارند كه قابلیت احتراق داشته و در صورتیكه شرایط محیطی صحبت اشتعال آن فراهم شود، شروع به سوختن می نمایند این شرایط كه در نهایت منجر به ایجاد یك جرقه...