برچسب گذاری توسط: اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی

اصول و تنظیم وكنترل بودجه دولتی 47 صفحه + doc

دولت كه نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملكرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی كه در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر كرده‌است هر قدر...