برچسب گذاری توسط: اهمیت تاریخ معماری و شهرسازی

توسعه شهرها 105 صفحه + doc

وجود برنامه توسعه شهرها از ابتدای قرن اخیر یك ضرور غیر قابل انكار مطرح گردیده و این ضرورت در ایران در دهه چهل با تهیه و تصویب اولین طرح های جامع شهری عینیت یافت...