برچسب گذاری توسط: اهمیت تولیدات و خوراك مجتمع

گزارش کارآموزی واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پتروشیمی اراک 103 صفحه + doc

ایجاد یك مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراك اصلی نفتا و تبدیل آنها به فرآورده های نهایی پلیمری و شیمیایی می باشد مجتمع پتروشیمی اراك در جوار...