برچسب گذاری توسط: اولویت بندی چند هدفه

الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های مدیریت پروژه 15 صفحه + rar

چکیده این تحقیق به ارائه الگویی برای مدیران پروژه می پردازد که به آنها کمک می کند روی فعالیت های اصلی یک شبکه پروژه ای با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (MCDA)...