برچسب گذاری توسط: اولین فرشهای دوره‌ی عثمانی

تقسیم بندی قالیهای عثمانی بر اساس طرح و نقشه 24 صفحه + doc

بر اساس بررسیهای تاریخی هیتیها اولین گروه از ساكنین این منطقه بوده‌اند كه حكومت پادشاهی هیتیها را تشكیل دادند هیتیها دارای تمدنی درخشان بودند و سنگ نبشته‌های زیادی از آنها باقی مانده است اقوام...