برچسب گذاری توسط: ایمنی پلها

یك شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها 47 صفحه + doc

در بیستمین جلسه كمیته پیرامون پلهای راه كه در فوریه 1992 برگزار شد، یك نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل پیرامون شافعه ای از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال انجام وظیفه پیشنهاد...