برچسب گذاری توسط: بررسی روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع