برچسب گذاری توسط: بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر

بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر 38 صفحه + doc

گزارش عملكرد مالی صورت سود و زیان در ادبیات حسابداری بین المللی، كشورهای جهان از لحاظ حسابداری به دو هسته و یا طبقه اصلی تقسیم می شوند 1 كشورهای آنگلوساكسون نظیر آمریكا، انگلستان، كانادا،...