برچسب گذاری توسط: تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل