برچسب گذاری توسط: تاثیر بر اعصاب مركزی یا بیهوشی و در هنگارم تنفس طولانی مستی مزمن