برچسب گذاری توسط: تاثیر تنش خشكی برمراحل مختلف جوانه زنی