برچسب گذاری توسط: تاثیر فاکتورهای زمین شناسی و پراکندگی جغرافیایی بر بیماری

زمین شناسی پزشکی (interdisciplinary science) 28 صفحه + doc

زمین شناسی پزشکیعلمی است که به بررسی ارتباط بین عوامل زمین شناسی با سلامت انسان ها و جانوران و تأثیر عوامل زیست محیطی بر پراکندگی جغرافیایی بیماری های مرتبط می پردازدبنابراین زمین شناسی پزشکی...