برچسب گذاری توسط: تاریخچه صنعت سوزن دوزی

سوزن دوزی 21 صفحه + doc

تاریخچه صنعت سوزن دوزی زمان رواج آن بعنوان یك هنر اصیل بطور كلی مشخص نیست اما از آنجایكه سوزن دوزی با طبیعت رابطه ای تنگاتنگ دارد پس می توان آن را درنهاد وسرشت آنها...