برچسب گذاری توسط: تاریخچه كوتاه پیدایش شركت صنعتی

كارآموزی: شركت صنعتی محور سازان ایران خودرو 28 صفحه + doc

موضوع این پروژه تولید قطعات خودرو می‌باشد كه به دلیل ارتباط مستقیم با صنعت خودروسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اهمیت از آن لحاظ كه تولید قطعه مانند تولید خودرو نمی‌تواند به صورت خطوط...